Bilietų pirkimo taisyklės

Bilietų pirkimo taisyklės ir sąlygos

1. SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI.

 1. Bilietas - tai dokumentas, įskaitant ir elektroninį, patvirtinantis tarp Organizatoriaus ir Dalyvio sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį ir suteikiantis Dalyviui teisę patekti bei dalyvauti konkrečiame Renginyje.
 2. Dalyvis - tai pilnametis asmuo, Bilietą įsigyjantis su savo verslu, darbu, profesija ar amatu susijusiais tikslais, sumokėjęs Biliete nurodytą kainą ir įgijęs teisę dalyvauti Renginyje.
 3. Organizatorius - Laimingos akys - renginiai tavo sielai. laimingosakys@gmail.com 868433607
 4. Renginys - tai Organizatoriaus organizuojamas ir vykdomas Biliete nurodytas renginys, į kurį patekti ir dalyvauti Dalyviui suteikta teisė.
 5. Bilietų platinimo sistema - programinė internetinė sistema kuri sujungia klientą ir organizatorių, kad įsigyti bilietą ir atsiskaityti už jį.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Taisyklės yra neatskiriama Bilieto dalis, be kurių Bilietas neturi jokios teisinės galios. Taisyklėse naudojami apibrėžimai tokią pačią reikšmę turi ir Biliete.
 2. Įsigydamas bilietą į Renginį asmuo atlieka sandorį tarp savęs ir Organizatoriaus, sutinka su Organizatoriaus taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis - tokiu būdu tampa Renginio Dalyviu. Organizatorius įsipareigoja - suorganizuoti Renginį Dalyviui (-iams).
 3. Sumokėdamas už Bilietą, Dalyvis tokiu būdu patvirtina, kad prieš tai jis tinkamai susipažino su viešai skelbiamomis Taisyklėmis, jos jam buvo išsamiai atskleistos bei paaiškintos, Dalyvis suprato ir sutinka su visomis Taisyklių sąlygomis ir griežtai įsipareigoja jų laikytis.

3. BILIETŲ ĮSIGIJIMO, KEITIMO IR GRĄŽINIMO SĄLYGOS BEI TVARKA.

 1. Prieš įsigydamas Bilietą Dalyvis privalo išsamiai susipažinti ir įvertinti pateiktą viešai prieinamą informaciją apie Renginį- ar jis iš tikrųjų nori ir turi galimybę dalyvauti būtent šiame renginyje? Įsigijęs bilietą dalyvis tuo pačiu patvirtina, kad jam yra aiškus renginio turinys, jis nori patekti ir dalyvauti jame.Dalyvis yra atsakingas už pateiktą tikslią informaciją apie save (viena dažniausių klaidų netikslus el. pašto adresas).
 2. Sumokėdamas už Bilietą, Dalyvis patvirtina, kad Bilietą jis įsigijo turėdamas visą sprendimui priimti reikalingą teisingą ir visapusišką informaciją, įskaitant bet neapsiribojant, Renginio temą, trukmę, datą, vietą, eigą, kainą, kokybę ir kt.
 3. Dalyvis patvirtina, kad Renginys visiškai atitinka jo lūkesčius ir supranta, kad dėl tokio patvirtinimo visos jo pretenzijos dėl Renginio bus laikomos nepagrįstomis. Vėliau dalyvio pretenzijos neatitinkančios šios Bilietų įsigijimo tvarkos bus laikomos nepagrįstomis.
 4. Dalyvis prisiima visišką atsakomybę už Organizatoriui pateikiamos informacijos teisingumą bei išsamumą ir privalo savo lėšomis pašalinti visus dėl šio įsipareigojimo nevykdymo atsiradusius padarinius.
 5. Įsigydamas Bilietą, Dalyvis privalo iš karto patikrinti, ar visi Biliete esantys duomenys yra teisingi ir ar Bilieto kaina atitinka sumokėtą sumą. Dėl šios nuostatos pažeidimo atsiradusi atsakomybė tenka pačiam Dalyviui.
 6. Bilietą kopijuoti, dauginti, klastoti, perparduoti ar kitaip perleisti tretiesiems asmenims griežtai draudžiama. Taip pat draudžiama Bilietą įsigyti, naudoti ar perleisti bet kokiu kitu neteisėtu būdu.
 7. Įsigytas Bilietas jokiais atvejais negrąžinamas ir nekeičiamas, nėra kompensuojama jo kaina, išskyrus, kai Renginys atšaukiamas ar nukeliamas dėl Organizatoriaus kaltės. Todėl prieš perkant bilietus dar kartą apsvarstykite, ar galėsite atvykti į renginį, kiek ir kokių bilietų Jums reikia.
 8. Dėl Organizatoriaus kaltės nukėlus Renginį, Dalyvis turi teisę dalyvauti atkeltame Renginyje arba atgauti už Bilietą sumokėtus pinigus. Informacija, kaip tą padaryti, teikiama elektroninio pašto adresu laimingosakys@gmail.com 8 684 33607.
 9. Dėl Organizatoriaus kaltės atšaukus Renginį, Dalyviui pinigai už Bilietą grąžinami per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to, kai Dalyvis pateikia Organizatoriui nesuplėšytą bei kitais būdais nepažeistą originalų Bilietą ir įrodo savo asmens tapatybę. Ši nuostata netaikoma, kai Bilietas įsigytas elektroniniu būdu.
 10. Dalyviui Bilietą įsigijus elektroniniu būdu ir Renginį atšaukus dėl Organizatoriaus kaltės, Organizatorius, be atskiro Dalyvio kreipimosi, už Bilietą sumokėtą sumą perveda į tą pačią Dalyvio banko sąskaitą, iš kurios buvo sumokėta jį įsigyjant.
 11. Dalyviui yra žinoma, kad Biliete nurodytas Renginio pradžios laikas yra orientacinis ir gali kisti, todėl Organizatorius neatsako, jeigu Renginys prasideda vėliau negu nurodyta Biliete.

4. DALYVAVIMO RENGINYJE SĄLYGOS IR TVARKA

 1. Renginio metu draudžiama rūkyti, įsinešti bei vartoti maistą, alkoholį, narkotines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas, dujinius, šaunamuosius bei kitus ginklus. Siekdamas užtikrinti kitų Renginio Dalyvių saugumą, Organizatorius turi teisę tikrinti Dalyvio girtumą, taip pat į Renginį bandomus įsinešti daiktus.
 2. Dalyvis įsipareigoja dalyvauti Renginyje tokiu būdu, kad nesukeltų grėsmės savo bei kitų Renginio dalyvių sveikatai ir turtui, neįžeistų ir nediskredituotų jų, nežemintų garbės bei orumo, taip pat taip, kad nepažeistų Organizatoriaus teisių ir teisėtų interesų bei kitų Dalyvių teisės tinkamai dalyvauti Renginyje. Pažeidęs šią pareigą, Dalyvis įsipareigoja atlyginti visus dėl to atsiradusius neigiamus padarinius tiek Organizatoriui, tiek tretiesiems asmenims.
 3. Organizatorius turi teisę be atskiro įspėjimo vienašališkai panaikinti Bilietą, taip pat neįleisti ar pašalinti Dalyvį iš Renginio, jeigu kyla įtarimas, kad Dalyvis neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, kai Dalyvis pažeidinėja Taisykles, elgiasi nusikalstamai ar jo veiksmai prieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei. Tokiu atveju už Bilietą sumokėti pinigai negrąžinami.
 4. Dalyvis sutinka, kad dėl techninių kliūčių ar esant kitoms aplinkybėms Renginys gali būti sustabdytas.
 5. Organizatorius neatsako už kitų Renginio Dalyvių elgesį ir neatlygina dėl to atsiradusių neigiamų padarinių, taip pat neatsako už vykdant Renginį ne dėl jo kaltės atsiradusius paslaugų teikimo sutrikimus.
 6. Organizatorius neatsako už Dalyvio į Renginį atsineštų daiktų apsaugą.
 7. Dalyviui yra žinoma, kad Renginys gali būti fiziškai aktyvus ir kad prieš įsigydamas Bilietą, jis privalo būti pasitikrinęs savo sveikatos būklę medicinos įstaigoje. Sumokėdamas už Bilietą, Dalyvis tokiu būdu patvirtina, kad jis neturi jokių sveikatos problemų. Visos dėl šios pareigos pažeidimo kilusios neigiamos pasekmės yra paties Dalyvio atsakomybė.
 8. Jei Dalyvis yra neįgalus ar turi specialius poreikius prašome kreiptis į Organizatorių prieš įsigyjant Bilietą.
 9. Dalyviui griežtai draudžiama filmuoti, fotografuoti ir/ar kitaip įrašinėti Renginio metu naudojamus kūrinius, taip pat platinti tokio pobūdžio įrašus, išskyrus atvejus, kai Organizatorius sutikimą tą daryti aiškiai ir nedviprasmiškai išreiškia raštu. Pažeidęs šią pareigą Dalyvis prisiima visišką atsakomybę ir įsipareigoja atlyginti tretiesiems asmenims dėl to atsiradusius tiesioginius ir/ar netiesioginius nuostolius, taip pat Organizatoriaus patirtą žalą, įskaitant, bet neapsiribojant, baudų, delspinigių bei kitų sumų sumokėjimą.
 10. Dalyvis sutinka, kad Renginio metu Organizatorius jį filmuotų ir/ar fotografuotų bei darytų garso įrašus, taip pat, kad Organizatorius be atskiro įspėjimo neatlygintinai naudotų Dalyvio nuotraukas bei vaizdo/garso įrašus reklamos ar kitais komerciniais tikslais. Dalyviui žinoma, kad nuotraukos bei vaizdo/garso įrašai bus Organizatoriaus nuosavybė ir kad už jų naudojimą Dalyviui nebus mokamas atlygis.
 11. Dalyvis sutinka, kad jo Organizatoriui pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi bei naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, taip pat siekiant tinkamai įvykdyti tarp Organizatoriaus ir Dalyvio sudarytą sandorį.

5. KITOS SĄLYGOS

 1. Jeigu pasikeičia Dalyvio ar Organizatoriaus elektroninio pašto adresas, kiti nurodyti duomenys, toks asmuo turi nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 3 (tris) kalendorines dienas po tokių duomenų pasikeitimo, apie tai informuoti kitą šalį. Pažeidusiam šią pareigą asmeniui tenka visos dėl to atsiradusios neigiamos pasekmės.
 2. Visi Bilieto bei Taisyklių pagrindu tarp Organizatoriaus ir Dalyvio susiklostę civiliniai teisiniai santykiai pasibaigia įvykus Renginiui, į kurį įsigytas Bilietas, taip pat Organizatoriui vienašališkai panaikinus Bilietą Taisyklėse numatytais atvejais arba abipusiu rašytiniu Organizatoriaus ir Dalyvio susitarimu.
 3. Organizatorius turi teisę vienašališkai keisti Taisykles, tačiau Dalyviui taikomos Bilieto įsigijimo metu galiojusios Taisyklės, su kuriomis jis susipažino ir sutiko įsigydamas Bilietą.
 4. Visa papildoma informacija, nenurodyta Taisyklėse, yra viešai prieinama interneto tinklalapyje, taip pat elektroninio pašto adresu laimingosakys@gmail.com 868433607
 5. Visi ginčai, susiję su Bilietu bei Taisyklėmis, sprendžiami derybų keliu, o per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nesutarus - LR įstatymų nustatyta tvarka.
 6. Visais kitais klausimais, kurie neaptarti Taisyklėse, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.
 7. Vienos ar kelių Taisyklėse nurodytų sąlygų pripažinimas negaliojančiomis neturi įtakos Bilieto bei Taisyklių galiojimui.
 8. Bilietas bei Taisyklės yra parengti lietuvių kalba, kurią Dalyvis puikiai supranta.